Współpraca z rodzicami

ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI/PRAWNYMI OPIEKUNAMI

w Szkole Podstawowej Tikkun Olam we Wrocławiu

 

Warunkiem skutecznej współpracy z rodzicami uczniów jest jasne określenie celów

i zasad. Wspólnym celem, do którego dążą rodzice i nauczyciele jest wszechstronny

rozwój dziecka.

Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za wychowanie swojego dziecka                      

i przyswajanie przez nie wartości, natomiast zadaniem szkoły jest wspieranie ich 

w podjętych przez nich działaniach. Pamiętając, iż jednolite postępowanie wszystkich

dorosłych jest bardzo ważne w procesie wychowania, należy podejmować wspólne

działania.

Oczekiwania rodziców wobec szkoły to niezwykle ważna informacja dla placówki

planującej swoje zadania, a opinia rodziców o szkole ma służyć poprawie jakości 

jej pracy.

Warunkiem poprawnych stosunków jest też aktywność i systematyczność. Należy

tak organizować współpracę z domem, by odbywała się ona zgodnie z przyjętymi

powszechnie zasadami współdziałania nauczycieli i rodziców:

zasadą pozytywnej motywacji, gdyż nieodzownym warunkiem skutecznego

współdziałania wychowawcy i rodziców jest dobrowolny i chętny w nim udział;

zasadą partnerstwa, postulującą równorzędne prawa i obowiązki wychowawcy

i rodziców, aby żadna ze stron nie czuła się mniej wartościowa od drugiej;

zasadą wielostronnego przepływu informacji, zakładająca konieczność

uruchomienia różnych źródeł porozumiewania między nauczycielem a rodzicami;

zasadą jedności oddziaływań, przypominająca o konieczności realizowania 

przez szkołę i rodzinę zgodnych ze sobą celów wychowania;

zasadą aktywnej i systematycznej współpracy, uwydatniającą potrzebę

czynnego i stałego zaangażowania nauczycieli i rodziców w wykonywanie zadań

wypływających ze współpracy.

 

Warunki dobrej współpracy:

1. Do nauczyciela należy pierwszy ruch w kierunku dobrej współpracy.

2. Przekonanie, że efektywność współpracy zależy od obu stron.

3. Tworzenie przyjaznej atmosfery.

4. Angażowanie do współpracy wszystkich rodziców/prawnych opiekunów.

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE WE WSPÓŁPRACY SZKOŁY

Z RODZICAMI/PRAWNYMI OPIEKUNAMI

1. Miejscem spotkań i rozmów rodziców/prawnych opiekunów z pracownikami

pedagogicznymi jest szkoła.

2. Rozmowy odbywają się w klasach, gabinecie pedagoga lub innym

przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu. Nauczyciele nie udzielają informacji 

o postępach ucznia:

– w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć, na holu, korytarzu, boisku szkolnym

– w czasie pełnienia dyżuru.

3. Spotkania mają określony charakter:

– ogólnoszkolnych zebrań z rodzicami,

– klasowych zebrań z rodzicami,

– konsultacji indywidualnych,

– spotkań tematycznych i okolicznościowych,

– spotkań w domu ucznia (w uzasadnionych przypadkach np. choroba ucznia),

– w wyjątkowych sytuacjach – zebrań klasowych z rodzicami w obecności uczniów.

4. Spotkania odbywają się w ściśle określonych terminach. O terminach spotkań

rodzice/prawni opiekunowie zostają powiadomieni na początku roku szkolnego

(kalendarz roku szkolnego). Późniejsze zmiany mogą być dokonywane 

w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach, a rodzice powinni być skutecznie

poinformowani o zmianie.

5. Obecność rodziców/prawnych opiekunów na zebraniach jest obowiązkowa.

W przypadku nieobecności z ważnych przyczyn, rodzic/prawny opiekun 

jest zobowiązany do ustalenia indywidualnego kontaktu z wychowawcą w terminie 

nie późniejszym niż 2 tygodnie od zebrania.

6. Obowiązkiem wychowawcy klasy w trakcie pierwszego zebrania klasowego

 jest zapoznanie rodziców/prawnych opiekunów ze statutem szkoły, programem

wychowawczym szkoły, programem profilaktyki, Wewnątrzszkolnymi Zasadami

Oceniania, kryteriami ustalania ocen z zachowania, warunkami i trybem uzyskania

wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zachowania i obowiązkowych zajęć

edukacyjnych. Rodzic/prawny opiekun potwierdza zapoznanie z WZO i PZO

własnoręcznym podpisem.

Obowiązujące przepisy zamieszczone są na stronie internetowej szkoły.

7. Szkoła nie udziela informacji o funkcjonowaniu ucznia w szkole drogą

telefoniczną.

8. Podczas spotkań klasowych z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowawca

zobowiązany jest uwzględnić następujące zasady:

– podkreślać sukcesy i mocne strony zespołu klasowego,

– o negatywach mówić ogólnie i problemowo,

– największą uwagę należy przywiązywać do spraw opiekuńczych, wychowawczych

i dydaktycznych,

– najważniejszym składnikiem informacji o wynikach w nauce mają być poczynione

postępy oraz wskazanie treści niezbędnych do uzupełnienia,

– rodzicom/prawnym opiekunom należy udzielać konkretnych rad 

co do przezwyciężania określonych trudności lub wskazywać osoby, instytucje, 

które to uczynią,

– najtrudniejsze sprawy dotyczące ucznia omawiać tylko podczas indywidualnej

rozmowy z rodzicami/opiekunami prawnymi,

9. W trakcie zebrań klasowych zabrania się:

– publicznego czytania ocen,

– udostępniania rodzicom dziennika lekcyjnego oraz zeszytu pochwał i uwag.

10. Współpraca rodziców/prawnych opiekunów ze szkołą powinna odbywać się

poprzez:

– wspólne rozwiązywanie problemów klasowych,

-wspomaganie przez rodziców procesu wychowawczego poprzez uczestnictwo

w pracach, imprezach i uroczystościach na rzecz klasy i szkoły,

– pozyskiwanie sponsorów spośród rodziców.

11. Raz na dwa miesiące w wyznaczonych godzinach nauczyciel jest do dyspozycji

rodziców/prawnych opiekunów. Plan konsultacji otrzymują rodzice/prawni

opiekunowie na początku roku szkolnego.

12. W sytuacjach wyjątkowych możliwy jest dodatkowy kontakt nauczyciela

z rodzicami/prawnymi opiekunami, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

dogodnego dla obu stron.

13. Kontakt telefoniczny nauczyciel-rodzic/prawny opiekun jest możliwy 

w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach. Każda rozmowa jest odnotowana 

w sekretariacie szkoły.

14. Rodzic/ prawny opiekun jest zobowiązany do stawiania się w szkole 

na wezwanie nauczyciela.

15. W przypadku uchylania się od kontaktów rodzica/prawnego opiekuna 

z wychowawcą (po trzykrotnym zawiadomieniu rodzica/prawnego opiekuna 

o spotkaniu i jego niestawieniu się na wezwanie nauczyciela, sprawa kierowana

 jest do pedagoga, a w następnej kolejności do dyrektora szkoły).

16. W szczególnie istotnych sprawach wzywamy do szkoły oboje rodziców

/prawnych opiekunów.

17. Zwolnienie ucznia z zajęć następuje tylko na pisemną prośbę rodzica/prawnego

opiekuna, przedstawioną w dniu zwolnienia. W uzasadnionych losowo przypadkach

/prawny opiekun może osobiście zwolnić ucznia z zajęć. Ze strony szkoły zwolnić 

z zajęć może tylko i wyłącznie wychowawca, wicedyrektor lub dyrektor. Wyklucza się

telefoniczne prośby o zwolnienie ucznia z zajęć.

18. Informacja telefoniczna do rodzica/prawnego opiekuna o zaistniałej

niedyspozycji dziecka w szkole zobowiązuje rodzica do odebrania go celem

zapewnienia mu właściwej opieki.

19. Rodzice/prawni opiekunowie na terenie szkoły mają obowiązek zachowania się

w sposób niezakłócający naturalnego toku jej pracy, a w szczególności:

– nie ingerować na terenie szkoły w sprawy wychowawcze w stosunku 

do niewłasnego dziecka,

20. W przypadku zaistniałej sytuacji spornej nauczyciele i rodzice/ prawni

opiekunowie zobowiązani są do kulturalnego wyrażania swojej opinii.

21. Udostępnienie rodzicom prywatnego telefonu wychowawcy lub nauczyciela

przedmiotu może nastąpić tylko za jego osobista zgodą.

22. Rodzice/prawni opiekunowie wspólnie z nauczycielami w trosce o poziom

kontaktów i współpracy przestrzegają zasad przyjętej procedury.