Regulamin rekrutacji


Regulamin rekrutacji

 

Regulamin rekrutacji do Niepublicznej Szkoły Podstawowej TIKKUN OLAM

1. Rekrutacja do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Tikkun Olam trwa cały rok.
2. Przyjęcie nowego ucznia do szkoły uwarunkowane jest:
a/ dostępnością wolnego miejsca w danej klasie,
b/ pozytywnym zakończeniem procedury rekrutacyjnej.

Procedura rekrutacyjna:

1. Kontakt rodziców/opiekunów prawnych ze szkołą, w celu umówienia spotkania z dyrekcją szkoły oraz przesłanie wypełnionego podania o przyjęcie do szkoły na adres e-mailowy sekretariatu szkoły.

2. Drugi etap rekrutacji to spotkanie rodziców/prawnych opiekunów dziecka/dzieci z dyrekcją szkoły i rozmowa na temat motywacji do rozpoczęcia nauki w Tikkun Olam, wymiana informacji, między innymi oczekiwań edukacyjnych i wychowawczych, a także przekazanie rodzicom/ prawnym opiekunom wszelkich informacji na temat całkowitej oferty szkoły.

3. Trzeci etap rekrutacji to zaakceptowanie przez rodziców/prawnych opiekunów Statutu Szkoły Podstawowej Tikkun Olam, Regulaminu Szkoły oraz Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO).

4. Czwarty etap rekrutacji to minimum trzydniowy pobyt dziecka na obowiązkowych zajęciach w szkole, podczas którego obserwowane jest ono przez pedagoga szkolnego oraz nauczycieli przedmiotowych pod kątem dojrzałości szkolnej, emocjonalnej i społecznej. Jednocześnie dziecko ma możliwość poznania szkoły podczas jej codziennego funkcjonowania, nawiązania znajomości z kolegami i koleżankami oraz wyrażenia swojej opinii na ten temat.

5. Rekrutacja kończy się pozytywnie po przejściu wszystkich jej etapów, podpisaniu Umowy o Kształcenie, dostarczeniu wymaganych dokumentów (do 1 klasy – arkusza gotowości szkolnej, do pozostałych klas – świadectwa z promocją do następnej klasy) oraz wpłaty wpisowego przelewem na konto szkoły (najpóźniej 10 dni po podpisaniu Umowy o Kształcenie).

6. Szkoła zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji na każdym etapie bez podania przyczyny.

7. W przypadku braku miejsc w danej klasie, szkoła wpisuje dziecko na listę rezerwową. Gdy tylko miejsce się zwalnia, rodzice/prawni opiekunowie zostają natychmiast powiadomieni, po czym procedura rekrutacyjna może zostać rozpoczęta, jeżeli wcześniej nie była ona przeprowadzona.