Regulamin


REGULAMIN SZKÓŁ TIKKUN OLAM

Regulamin zawiera podstawowe informacje o prawach i obowiązkach członków
społeczności szkolnej, tj. uczniów, pracowników pedagogicznych oraz rodziców, a także informacje
o konsekwencjach łamania Regulaminu.
UCZNIOWIE
Uczeń ma prawo do:
• życzliwego podejścia ze strony całej społeczności
• poszanowania własnej godności,
• swobody w wyrażaniu myśli i przekonań przy zachowaniu zasady nienaruszania dobra innych
osób
• nauki i rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów,
• informacji o zasadach oceniania,
• sprawiedliwej, jawnej, obiektywnej i uzasadnionej oceny oraz stosowania wobec niego znanych
mu kryteriów kontroli postępów w nauce i oceny z zachowania
• uczestniczenia w życiu szkoły,
• korzystania z form rekreacji proponowanych przez szkołę,
• uczestniczenia w imprezach organizowanych przez szkołę lub klasę,
• korzystania z oferty zajęć pozalekcyjnych, wyrównawczych oraz konsultacji
• korzystania z pomocy pracowników pedagogicznych szkoły w przezwyciężaniu problemów
dydaktycznych, emocjonalnych, społecznych, osobistych,
• zgłaszania własnych pomysłów dotyczących funkcjonowania szkoły
• oceniania pracy nauczycieli i funkcjonowania szkoły za pomocą co półrocznych, anonimowych
ankiet
Do obowiązków ucznia należy:
• rzetelne przygotowywanie się do zajęć szkolnych,
• punktualne przychodzenie na lekcje i inne zajęcia obowiązkowe organizowane przez szkołę
(punktualne przychodzenie dziecka do szkoły to konieczny warunek dla harmonijnego rozwoju i
zredukowania napięcia związanego ze spóźnieniem)
• terminowe wywiązywanie się z podjętych wobec klasy i szkoły zobowiązań,
• uczestniczenie w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych lub innych specjalistycznych, jeśli
zostanie na nie skierowany przez nauczyciela przedmiotu lub psychologa/pedagoga
• nadrobienie zaległości wynikających z nieobecności w szkole we własnym zakresie
• wzajemne wspieranie się przy nadrabianiu zaległości wynikających z nieobecności kolegów oraz
pomaganie sobie przy trudnościach w nauce
• unikanie zachowań, które przeszkadzają innym w pracy na lekcjach i maksymalne
wykorzystanie czasu pracy na lekcji
• kulturalne zachowanie oraz okazywanie szacunku kolegom i dorosłym: nauczycielom,
pracownikom administracyjnym, gościom szkoły,
• szanowanie mienia własnego, kolegów i szkolnego,
• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole i podczas zajęć
organizowanych poza nią,
• złożenie do depozytu telefonów komórkowych/ i innych urządzeń elektronicznych/
• nieużywanie telefonu komórkowego ani innego sprzętu elektronicznego wg poniższych zasad
• korzystanie z telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego jest możliwe
jedynie do celów służących zajęciom szkolnym, w obecności nauczyciela i za zgodą osoby
nagrywanej lub fotografowanej
• w razie używania telefonu lub sprzętu elektronicznego niezgodnie z regulaminem uczeń
niezwłocznie, po wyłączeniu, przekazuje go do sekretariatu. Odbioru sprzętu może
dokonać jedynie rodzic/opiekun prawny/. Informacja o naruszeniu regulaminu zostaje
odnotowana przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym.
• w sprawach pilnych uczeń może skorzystać z telefonów szkolnych znajdujących się w
sekretariacie Szkoły
• ubieranie się skromnie i adekwatnie do sytuacji, bez naruszania poczucia dobrego smaku i
estetyki pozostałych członków szkolnej społeczności. Na uroczystościach szkolnych
obowiązuje strój galowy (biała bluzka/koszula, ciemny dół), na Szabacie uroczysty/elegancki
• zmienianie obuwia przez cały rok
• umieszczanie ubrań, obuwia oraz przyborów szkolnych we własnych torbach/plecakach lub
szafkach (wszystkie przedmioty i ubrania pozostawione po lekcjach poza nimi, będą
przenoszone do pojemnika na rzeczy znalezione,
• przestrzeganie elementarnych zasad higieny osobistej,
• dbanie o przestrzeganie uniwersalnych norm społecznych.
NAUCZYCIELE
Nauczyciele mają prawo do:
• tworzenia własnych, autorskich programów nauczania i wychowania,
• podejmowania decyzji o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach pracy z uczniami,
• oceniania wiedzy i zachowania uczniów zgodnie z zasadami WSO
• stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
• stosowania twórczych rozwiązań dydaktycznych i wychowawczych,
• uczestniczenia we wszelkich przejawach życia szkoły
• wsparcia w trudnych sytuacjach dydaktyczno-wychowawczych ze strony całej społeczności
szkolnej
Do obowiązków nauczycieli należy :
• życzliwe podejście do ucznia
• dbanie o wysoki poziom pracy pedagogicznej, wychowawczej i opiekuńczej,
• rzetelne przygotowywanie się do zajęć z maksymalnym wykorzystaniem czasu pracy na lekcji
• punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć,
• terminowe sprawdzanie prac domowych i klasowych zgodnie z WSO
• pełnienie dyżurów zgodnie z planem i procedurami
• reagowanie na zachowania sprzeczne z regulaminem szkoły i naruszające społeczne normy
współżycia,
• zapewnienie bezpieczeństwa powierzonym uczniom na zajęciach organizowanych w szkole i
poza nią,
• dbanie o mienie szkoły,
• ścisła współpraca z innymi członkami grona pedagogicznego w celu wypracowania optymalnych
metod pracy z uczniem,
• rozwiązywanie bieżących problemów naukowych, wspomaganie uczniów mających trudności w
nauce,
• aktywizowanie uczniów zdolnych,
• oceniania uczniów adekwatnie do ich możliwości i postępów oraz według zasad wynikających z
wewnątrzszkolnego regulaminu oceniania,
• bieżące i rzetelne informowanie uczniów i rodziców o zachowaniu i wynikach dziecka
• prowadzenie i uzupełnianie dokumentacji szkolnej zgodnie z zaleceniami dyrekcji
• uczestniczenie w spotkaniach Rady Pedagogicznej, przestrzeganie jej uchwał i zaleceń,
• realizowanie pohospitacyjnych zaleceń Dyrektora Szkoły
• doskonalenie warsztatu zawodowego poprzez uczestniczenie w szkoleniach
wewnątrzszkolnych,
• czynne przygotowywanie i uczestniczenie w imprezach i uroczystościach szkolnych
• dbanie o przestrzeganie uniwersalnych zasad higieny osobistej
Nauczyciel swoim zachowaniem i ubiorem ma stanowić wzór moralno-etyczny dla uczniów i
pozostałych współpracowników.
RODZICE
Rodzice uczniów mają prawo do:
• pełnej informacji dotyczącej wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów, zasad
oceniania i bieżących stopni,
• pełnej informacji dotyczącej programu profilaktyczno – wychowawczego szkoły i kryteriów oceny
zachowania,
• pełnej i bieżącej informacji na temat funkcjonowania dziecka w szkole w kontekście
dydaktycznym i wychowawczym,
• wsparcia ze strony szkoły ( psycholog, pedagog, wychowawca, Dyrekcja) w radzeniu sobie z
problemami dydaktycznymi i/lub wychowawczymi dziecka,
• zgłaszania uwag dotyczących funkcjonowania szkoły, pracy nauczycieli
• pomagania w organizowaniu oraz uczestniczenia wspólnie z dziećmi w uroczystościach
szkolnych,
Do obowiązków rodziców należy:
• terminowe wnoszenie obowiązkowych opłat dla zapewnienia potrzebnych środków finansowych
dla szkół TO
• dbanie o punktualne przybycie ucznia do szkoły (punktualne przychodzenie dziecka do szkoły
to konieczny warunek dla harmonijnego rozwoju i niwelowania napięcia związanego ze
spóźnieniem)
• odpowiednie wyposażenie dziecka do szkoły (zgodnie z zaleceniami nauczycieli),
• współpraca ze szkołą (wychowawcą klasy, nauczycielami przedmiotowymi, psychologiem,
Dyrekcją) i uwzględnianie w postępowaniu z dzieckiem jej zaleceń
• wspieranie dziecka i nauczycieli w przypadku problemów dydaktyczno-wychowawczych
• bieżące zapoznawanie się z korespondencją szkolną (dziennik elektroniczny, maile, strona
szkoły)
• uczestniczenie w klasowych i szkolnych zebraniach rodziców,
• usprawiedliwianie na piśmie każdej nieobecności dziecka na zajęciach obowiązkowych w
przeciągu dwóch tygodni od ostatniego dnia nieobecności (w przeciwnym razie nieobecności
pozostaną nieusprawiedliwione)
• powiadomienia szkoły (sekretariat lub wychowawca) o nieobecności dziecka dłuższej niż 5 dni
• wypełnianie niezbędnych dokumentów szkolnych i medycznych,
• ponoszenie konsekwencji finansowych za szkody spowodowane przez dziecko
Za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu grożą uczniom następujące konsekwencje:
1. Rozmowa indywidualna (z wychowawca klasy, psycholog, dyrekcja szkoły).
2. Rozmowa wychowawcy lub Dyrektora z uczniem przy współudziale rodziców.
3. Zlecenie uczniowi podjęcia działań na rzecz klasy/szkoły w celu naprawienia lub
zrekompensowania wyrządzonych szkód.
W przypadku braku współpracy z uczniem i jego rodzicami,/opiekunami prawnymi/ uczeń może
ponieść następujące konsekwencje nieakceptowanego w szkole postępowania:
4. Spisanie kontraktu, którego warunki określają i akceptują: uczeń, jego rodzice/prawni
opiekunowie, wychowawca klasy i psycholog szkolny,pedagog
5. Zakaz uczestniczenia w wycieczkach i niektórych imprezach szkolnych.
6. Nagana z wpisaniem do akt i obniżenie oceny z zachowania.
7. Zawieszenie w prawach ucznia.
8.Skreślenie z listy uczniów szkoły
O zastosowaniu kary decyduje:
1. Dyrektor w porozumieniu z wychowawcą i psychologiem – punkty 1, 2, 3
2. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną – punkty 4, 5, 6, 7
3. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i za zgodą Organu Prowadzącego Szkołę –
punkt 8
Konsekwencje dla Nauczycieli i pracowników Szkoły określa Kodeks Pracy.
W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu przez Rodziców może zostać z nim rozwiązana
umowa o kształcenie dziecka.
Wszyscy rzetelnie powinni wykonywać podjęte wobec szkoły
zobowiązania.