Edukacja domowa


Edukacja domowa

Od roku szkolnego 2018/2019 prowadzimy edukację domową, dając naszym uczniom możliwość zdawania egzaminów klasyfikacyjnych w terminach uzgodnionych w porozumieniu z Rodzicami i uczniem. 

Edukacja domowa prowadzona jest na każdym poziomie edukacyjnym.

Aby rozpocząć edukację domową, należy złożyć do dyrektora szkoły podanie o edukację domową .

Do podania należy dołączyć:

oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej na danym etapie kształcenia 

zobowiązanie rodziców, że dziecko przystąpi do egzaminów w każdym roku szkolnym 

– opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej 

Po otrzymaniu kompletu dokumentów dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka i zezwoleniu na edukację domową.