Rekrutacja

REKRUTACJA

Jeżeli poszukujecie dla swoich dzieci dobrej Szkoły Podstawowej, w której Uczeń będzie podmiotem i w taki też sposób będzie traktowany, zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w rekrutacji na rok szkolny 2018/19 do wrocławskiej Szkoły TIKKUN OLAM. Wszystkich chętnych zapraszamy do odwiedzenia nas i uczestniczenia w dniach zapoznawczych, podczas których uczniowie i rodzice będą mogli zaznajomić się z przyjazną atmosferą naszej Szkoły.

Co wyróżnia nas spośród innych szkół? Naszych podopiecznych otaczamy szacunkiem oraz uwzględniamy ich aktualne potrzeby i możliwości. Sprzyjają temu małe klasy, które nie będą liczniejsze niż 14 osób. Jesteśmy absolutnie przeciwni rywalizacji między uczniami – skuteczniejsza jest współpraca. Nie oznacza to jednak, że nie wymagamy! Przeciwnie – dzięki rozsądnie określonym oczekiwaniom i wsparciu ze strony Szkoły osiągamy wyniki. Oczekujemy pełnego zaangażowania, uczymy systematyczności i włączamy rodziców dzieci w życie Szkoły. Bardzo istotna dla nas jest nie tyle dyscyplina, co wysoka kultura osobista, szczerość, pracowitość, szacunek do ludzi niezależnie od wieku i jakichkolwiek innych różnic między nimi. Uczymy dyskusji i umiejętności korzystnego rozwiązywania konfliktów. Nasi pedagodzy i psycholodzy wspierają w tym czynnie podopiecznych podczas codziennej pracy. Uczniowie Naszej Szkoły biorą udział w wielu konkursach, związanych z matematyką, językiem polskim, językiem angielskim, przyrodą, grami logicznymi, muzyką i tańcem, w których osiągają znakomite wyniki.

Jesteśmy Szkołą uczącą tolerancji i wzajemnego zrozumienia, zakładamy, iż Nasi Uczniowie pochodzą z różnych domów i różnych kultur. Szanujemy to i nie chcemy wywierać w tej kwestii żadnego wpływu, ale chcemy budować jak najszerszą świadomość naszej młodzieży, na wszelkie kulturowe i ludzkie różnice.

Szkoła ma być wsparciem dla Uczniów, to Oni są tutaj najważniejsi. Wysoki priorytet przekazania jak największej ilości wiedzy, dzięki docieraniu do Ucznia i zaciekawianiem Go przedmiotem i nauką, połączona z wyjątkowym zespołem Pedagogów Szkoły TIKKUN OLAM, to recepta na sukces dla Uczniów, Rodziców, Nauczycieli, Dyrekcji – czyli Szkoły, bo Wszyscy wspólnie Ją tworzymy.

Ponadto oferujemy:

1) J. angielski podzielony na grupy uwzględniające poziom znajomości języka, 5 razy w tygodniu, w tym zajęcia z Native Speakerem.

2) Dodatkowe zajęcie z Biologii, Chemii i Geografii mające na celu przekazanie wiedzy usuniętej z podstawy programu nauczania.

3) Matematyka 5h/tyg., a jako przedmioty: Informatyka, Programowanie i Gry logiczne.

4) Zajęcia edukacyjne z elementami Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz. Ćwiczenia i zabawy z piosenką rozwijają wyobraźnię i możliwości twórcze, uczą bycia razem i integrują grupę. Dla dzieci klas 0-III zajęcia sensoryczne i grafomotoryczne.

5) Wdrażamy specjalny program, który pomoże zaadaptować się dzieciom przyjeżdżającym do Polski w kontynuowaniu Ich edukacji.

6) Pełen zakres zajęć z logopedą, diagnozowanie logopedyczne oraz indywidualna pomoc.

7) Zajęcia z zakresu Przedsiębiorczości, uświadamiające dzieciom, czym jest pieniądz oraz promowanie idei przedsiębiorczości już od najmłodszych lat. Zajęcia poprowadzą pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

8) Basen: nauka bezpiecznego korzystania ze zbiorników wodnych, zachowania w wodzie w obliczu zagrożenia, nauka pływania i doskonalenia techniki pływackich;

9) Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych. Kółko: przyrodnicze, plastyczne, matematyczne, teatralne, programistyczne, języka angielskiego,  języka hiszpańskiego, języka chińskiego,  Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne oraz Zajęcia SKS.  Zajęcia wyrównawcze z : matematyki, języka polskiego, języka hebrajskiego, języka angielskiego.

 

Oferujemy opiekę szkolną w godzinach 7:30 do 17:00. Zajęcia lekcyjne dla klas 0-5 rozpoczynać się będą o godzinie 8:55, dla klas 6-8 oraz 3 klasy gimnazjum od godziny 8:00.

Kompletna oferta edukacyjna wraz z powyższymi punktami oraz opieka świetlicowa dla uczniów wliczona jest w cenę czesnego, które wynosi 970zł miesięcznie.

 

 

Wszystkim zainteresowanym przekazujemy kontakt ze Szkołą:

Telefony kontaktowe:

Dyrektor Agnieszka Okuniewska  +48 792 797 973

Sekretarz Zofia Karniej  +48 730 934 313

Adres e-mailowy: szkola@tikkunolam.pl

 

Dodatkowe informacje nt. aktywności Szkoły na www.tikkunolam.pl oraz facebook: Tikkun Olam Szkoła Podstawowa

 

Zarząd Fundacji TO

Ul. Jemiołowa 57

53-426 Wrocław

Marcin Kamola – Prezes Zarządu

Elżbieta Szydłowska Augustak – Członek Zarządu

 

 

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ TIKKUN OLAM
Rekrutacja do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Tikkun Olam rozpoczyna się 1 marca roku poprzedzającego pójście dziecka do szkoły. Aby przystąpić do procesu rekrutacji należy złożyć podanie o przyjęcie dziecka do Szkoły, osobiście lub na pocztę e-mail (do pobrania plik do I kl., reszta takie same dla klas II – VIII). Jeżeli będziecie Państwo chcieli umówić się na spotkanie z Dyrekcją Szkoły prosimy dzwonić pod nr 792 797 793.

O przyjęciu dziecka do klasy I decyduje:
Zaakceptowanie przez rodziców: Statutu Szkoły Tikkun Olam, Regulaminu Szkoły oraz Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, minimum trzydniowa obserwacja zachowania dziecka podczas obowiązkowych zajęć w szkole pod kątem dojrzałości emocjonalnej, społecznej i poznawczej w tym reagowania na polecenia nauczyciela, umiejętności pracy w grupie oraz sprawności grafomotorycznej, rozmowa kwalifikacyjna z rodzicami i dzieckiem przeprowadzona przez psychologa i pedagoga szkolnego.
Rodzice dzieci kandydujących do 1 klasy Szkoły Podstawowej Tikkun Olam pozostawiają w sekretariacie wypełniony i podpisany przez oboje rodziców (opiekunów prawnych) wniosek o przyjęcie do szkoły oraz kopię arkusza informacji o gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydanego przez przedszkole, do którego uczęszcza kandydat. Rodzice otrzymują numer rekrutacyjny. Do 31 maja 2018 r. rodzice zostaną poinformowani o przyjęciu dziecka do szkoły lub wpisaniu na listę rezerwową. Rodzice dzieci przyjętych do szkoły są zobowiązani do wpłaty wpisowego w ciągu 10 dni od dnia otrzymania informacji. Niewpłacenie wpisowego w powyższym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy uczniów i przyjęciem kolejnego kandydata z listy rezerwowej.

Rekrutacja do klas II-VIII SP i III GIM trwa cały rok, w miarę dostępności wolnych miejsc. O przyjęciu do szkoły decydują poniższe kryteria. W razie braku wolnych miejsc, dziecko spełniające kryteria zostaje wpisane na listę rezerwową. Rodzice dzieci przyjętych do szkoły są zobowiązani do wpłaty wpisowego w ciągu 10 dni od dnia otrzymania informacji o przyjęciu. Niewpłacenie wpisowego w powyższym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy uczniów i przyjęciem kolejnego kandydata z listy rezerwowej.

O przyjęciu dziecka do klas II-III SP. decyduje:
• zaakceptowanie przez rodziców Statutu Szkoły Podstawowej Tikkun Olam, Regulaminu Szkoły oraz WSO, dostarczenie świadectwa promocji do danej klasy, minimum trzydniowa obserwacja zachowania dziecka podczas zajęć pod kątem dojrzałości emocjonalnej, społecznej i poznawczej w tym reagowania na polecenia nauczyciela, umiejętności pracy w grupie oraz sprawności grafomotorycznej, rozmowa kwalifikacyjna z rodzicami i dzieckiem przeprowadzona przez psychologa i pedagoga szkolnego.

O przyjęciu dziecka do klas IV-VIII SP i III GIM decyduje:
• zaakceptowanie przez rodziców Statutu Szkoły Podstawowej Tikkun Olam, Regulaminu Szkoły oraz WSO, dostarczenie świadectwa promocji do danej klasy lub oceny śródrocznej, średnia ocen co najmniej 4,0 i co najmniej dobra ocena z zachowania, wynik testów (czytanie ze zrozumieniem, logiczne myślenie, umiejętności językowe), minimum trzydniowa obserwacja zachowania dziecka podczas zajęć lekcyjnych, rozmowa kwalifikacyjna z rodzicami i dzieckiem przeprowadzona przez psychologa i pedagoga szkolnego.
W przypadku stwierdzenia znaczących różnic w poziomie przyswojenia języka angielskiego lub hiszpańskiego (GIM), rodzice będą zobligowani do stworzenia dziecku warunków do nadrobienia wiadomości do poziomu klasy.