Regulamin

REGULAMIN SZKÓŁ TIKKUN OLAM

 

 

Regulamin został stworzony z myślą o wszystkich członkach społeczności szkolnej. Jego zadaniem jest wspieranie działań Szkół Tikkun Olam – pomoc w tworzeniu odpowiedniego otoczenia do nauki i pracy. Zawiera podstawowe informacje o prawach i obowiązkach, wyraża oczekiwania Szkół wobec członków społeczności szkolnej, tj. uczniów, pracowników oraz rodziców oraz konsekwencje nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

 

UCZNIU,

MASZ PRAWO DO:

 

 • życzliwego podejścia ze strony całej społeczności,
 • poszanowania własnej godności,
 • swobody w wyrażaniu myśli i przekonań przy zachowaniu zasady nienaruszania dobra innych osób,
 • słuchania, bycia wysłuchanym i kulturalnej dyskusji,
 • tworzenia i korzystania z właściwego, sprzyjającego nauce otoczenia,
 • rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów,
 • bezpieczeństwa,
 • informacji o zasadach oceniania,
 • sprawiedliwej, jawnej, obiektywnej i uzasadnionej oceny oraz stosowania znanych Ci kryteriów kontroli postępów w nauce i oceny zachowania,
 • aktywnego uczestniczenia w życiu Szkoły (uroczystościach, apelach, spotkaniach szabatowych, spotkaniach kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, konkursach, wycieczkach),
 • korzystania z oferty zajęć pozalekcyjnych, wyrównawczych oraz konsultacji,
 • korzystania z pomocy pracowników pedagogicznych Szkoły w przezwyciężaniu problemów dydaktycznych, emocjonalnych, społecznych, osobistych,
 • zgłaszania własnych pomysłów dotyczących funkcjonowania Szkoły i działania na rzecz ich realizacji,
 • czasu wolnego podczas przerw,
 • oceniania funkcjonowania Szkoły przy pomocy anonimowych ankiet.

 

MASZ OBOWIĄZEK:

 

 • rzetelnie przygotowywać się do zajęć szkolnych, terminowo odrabiać zadania domowe,
 • nieprzekazywania osobom trzecim niesprawdzonych informacji dotyczących szkoły
 • punktualnie przychodzić na lekcje i inne zajęcia obowiązkowe organizowane przez Szkołę,
 • terminowo wywiązywać się z podjętych wobec klasy i Szkoły zobowiązań,
 • uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach wyrównawczych i reedukacyjnych, jeśli zostaniesz na nie skierowany przez nauczyciela przedmiotu lub psychologa/pedagoga,
 • nadrobić zaległości wynikające z nieobecności w Szkole we własnym zakresie,
 • unikać zachowań, które przeszkadzają innym w pracy na lekcjach i maksymalnie wykorzystywać czas pracy,
 • kulturalnie zachowywać się oraz okazywać szacunek kolegom i dorosłym: nauczycielom, pracownikom administracyjnym, gościom Szkoły,
 • szanować mienie własne, kolegów i Szkoły,
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w Szkole i podczas zajęć organizowanych poza nią,
 • nie używać telefonu komórkowego ani innego sprzętu elektronicznego wg poniższych zasad:
 • w klasach 0-8 SP do momentu opuszczenia budynku Szkoły,
 • w klasach GIM – zgodnie z uchwałami Sejmu Szkolnego,
 • pamiętaj, że ewentualne korzystanie za zgodą nauczyciela z telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego jest możliwe jedynie do celów służących zajęciom szkolnym, w obecności nauczyciela i za zgodą rodziców osoby nagrywanej lub fotografowanej,
 • w razie używania telefonu lub sprzętu elektronicznego niezgodnie z regulaminem jesteś zobowiązany niezwłocznie przekazać go do sekretariatu. Odbioru sprzętu może dokonać jedynie rodzic. Informacja o naruszeniu regulaminu zostaje odnotowana przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym.
 • w sprawach pilnych uczeń może skorzystać z telefonów szkolnych znajdujących się w sekretariacie Szkoły,
 • przywdziewać strój dostosowany do charakteru szkoły (nieprześwitujące bluzki zakrywające ramiona oraz brzuch, spodnie, sukienki i spódniczki sięgające kolan). Na uroczystościach szkolnych oraz podczas wyjść do instytucji kultury obowiązuje strój galowy (biała bluzka/koszula, ciemny dół), na Szabacie uroczysty/elegancki (inny niż na co dzień).
 • na zajęcia wychowania fizycznego przynosić strój składający się z: białej koszulki, ciemnych spodenek, zmiennych skarpet oraz niebrudzącego obuwia sportowego o dobrej przyczepności,
 • nie malować paznokci i nie robić makijażu oraz nie farbować włosów,
 • zmieniać obuwie przez cały rok,
 • umieszczać ubrania, obuwie oraz przybory szkolne we własnych torbach/plecakach lub szafkach (wszystkie przedmioty i ubrania pozostawione po lekcjach poza nimi będą przenoszone do pojemnika na rzeczy znalezione, a następnie na koniec miesiąca przekazywane na cele charytatywne),
 • przestrzegać elementarnych zasad higieny osobistej,
 • dbać o przestrzeganie uniwersalnych norm społecznych i niniejszego Regulaminu (również poprzez korygowanie zachowania innych uczniów, a także zgłaszanie się o pomoc do dorosłych).

 

NAUCZYCIELU,

MASZ PRAWO DO:

 

 • życzliwego podejścia ze strony całej społeczności szkolnej,
 • tworzenia własnych, autorskich programów nauczania i wychowania,
 • uczestniczenia we wszelkich przejawach życia Szkoły,
 • wsparcia w trudnych sytuacjach dydaktyczno-wychowawczych ze strony całej społeczności szkolnej,
 • angażowania rodziców w życie szkolne

 

MASZ OBOWIĄZEK:

 

 • przestrzegania Statutów Szkół Tikkun Olam i Fundacji Edukacji i Kultury Tikkun Olam, Regulaminów Szkół i Fundacji, ustaleń zawartych w dokumentacji szkolnej oraz zarządzeń Dyrekcji Szkół,
 • nieprzekazywania osobom trzecim niesprawdzonych informacji dotyczących szkoły
 • życzliwego podejścia do wszystkich członków społeczności szkolnej,
 • dbania o przyjazną atmosferę pracy,
 • dbania o wysoki poziom pracy pedagogicznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 • rzetelnego przygotowywania się do zajęć z maksymalnym wykorzystaniem czasu pracy na lekcji,
 • punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,
 • oceniania uczniów adekwatnie do ich możliwości i postępów oraz według zasad wynikających z WSO,
 • bieżącego i rzetelnego informowania uczniów i rodziców o zachowaniu i wynikach edukacyjnych dziecka,
 • terminowego sprawdzania prac domowych i klasowych zgodnie z WSO,
 • pełnienia dyżurów zgodnie z planem,
 • bezwzględnego reagowania na zachowania sprzeczne z Regulaminem Szkół i naruszającego społeczne normy współżycia,
 • dbania o bezpieczeństwo powierzonych uczniów na zajęciach organizowanych w Szkole i poza nią oraz podczas dyżurów,
 • ścisłej współpracy z innymi członkami grona pedagogicznego (zwłaszcza z wychowawcami) w celu wypracowania optymalnych metod pracy z uczniami),
 • rozwiązywania bieżących problemów dydaktycznych, wspomagania uczniów mających trudności w nauce,
 • indywidualnego aktywizowania uczniów w interesujących ich dziedzinach,
 • bieżącego prowadzenia i uzupełniania dokumentacji szkolnej zgodnie z zaleceniami Dyrekcji,
 • uczestniczenia w spotkaniach Rady Pedagogicznej, bezwzględnego przestrzegania jej uchwał i zaleceń, zachowania tajemnicy Rady Pedagogicznej,
 • realizowania pohospitacyjnych zaleceń Dyrekcji,
 • doskonalenia warsztatu zawodowego poprzez uczestniczenie w szkoleniach wewnątrzszkolnych,
 • czynnego przygotowywania i uczestniczenia w imprezach i uroczystościach organizowanych przez Szkoły,
 • sprawdzania przed każdymi zajęciami, czy warunki pracy nie zagrażają zdrowiu czy życiu uczniów,
 • dbania o przestrzeganie uniwersalnych zasad higieny osobistej,
 • dbania o mienie Szkół i ich dobre imię.

 

 • Nauczyciel swoim zachowaniem i ubiorem ma stanowić wzór dla uczniów ipozostałych współpracowników.
 • Nauczyciel odpowiada finansowo za mienie powierzone mu na stanowisku pracy.
 • Konsekwencje dla Nauczycieli i pracowników Szkół określa Kodeks Pracy i regulaminyobowiązujące w miejscu pracy.

 

RODZICU,

MASZ PRAWO DO:

 

 • pełnej informacji dotyczącej wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów, zasad oceniania i bieżących stopni,
 • pełnej informacji dotyczącej programu wychowawczego Szkoły i kryteriów oceny zachowania,
 • pełnej i bieżącej informacji na temat funkcjonowania dziecka w Szkole w kontekście dydaktycznym i wychowawczym,
 • wsparcia ze strony Szkoły (wychowawca, psycholog, pedagog, Dyrekcja) w radzeniu sobie z problemami dydaktycznymi i/lub wychowawczymi dziecka,
 • zgłaszania uwag dotyczących funkcjonowania Szkół zgodnie z obowiązującą w Szkołach Tikkun Olam ścieżką komunikacyjną (nauczyciel, wychowawca, pedagog/psycholog, Dyrekcja, Organ Prowadzący, czyli Fundacja),
 • pomagania w organizowaniu oraz uczestniczenia wspólnie z dziećmi w uroczystościach oraz wycieczkach szkolnych.

 

MASZ OBOWIĄZEK:

 

 • terminowego wnoszenia obowiązkowych opłat dla zapewnienia potrzebnych środków finansowych dla Szkół Tikkun Olam,
 • nieprzekazywania osobom trzecim niesprawdzonych informacji dotyczących szkoły
 • dbania o punktualne przybycie ucznia do szkoły (punktualne przychodzenie dziecka do szkoły to konieczny warunek dla harmonijnego rozwoju i niwelowania napięcia związanego ze spóźnieniem i ma wpływ na ocenę zachowania),
 • odpowiedniego wyposażenia dziecka do szkoły (zgodnie z zaleceniami nauczycieli),
 • współpracy ze Szkołą (wychowawcą klasy, nauczycielami przedmiotowymi, psychologiem, pedagogiem, Dyrekcją) i uwzględniania w postępowaniu z dzieckiem jej zaleceń,
 • wspierania dziecka i nauczycieli w przypadku problemów dydaktyczno-wychowawczych,
 • bieżącego zapoznawania się z korespondencją szkolną (dziennik elektroniczny, maile, strona Szkół),
 • uczestniczenia w klasowych i szkolnych zebraniach rodziców oraz szkoleniach organizowanych w szkole dla rodziców,
 • usprawiedliwiania na piśmie każdej nieobecności dziecka na zajęciach obowiązkowych w przeciągu dwóch tygodni od ostatniego dnia nieobecności (w przeciwnym razie nieobecności pozostaną nieusprawiedliwione, co ma wpływ na ocenę zachowania),
 • jeśli wiesz, że Twoje dziecko nie będzie uczestniczyło w lekcjach wychowania fizycznego, pisemnie informować o tym nauczyciela przed zajęciami (nieuczestniczenie w zajęciach w-f powyżej 3 tygodni wymaga zwolnienia lekarskiego)
 • powiadomienia Szkoły (sekretariat lub wychowawca) o planowanej nieobecności dziecka najpóźniej drugiego dnia nieobecności,
 • bieżącego wypełniania niezbędnych dokumentów szkolnych i medycznych,
 • ponoszenia konsekwencji finansowych za szkody spowodowane przez dziecko.

 

 

ZA NIEPRZESTRZEGANIE NINIEJSZEGO REGULAMINU GROŻĄ UCZNIOM NASTĘPUJĄCE KONSEKWENCJE:

 1. Rozmowa indywidualna dziecka (z wychowawcą klasy lub psychologiem/pedagogiem).
 2. Rozmowa wychowawcy/psychologa/pedagoga z uczniem przy współudziale rodziców, podczas której stosuje się odpowiednio do problemu:
 3. ustalenie z uczniem podjęcia działań na rzecz klasy/szkoły w celu naprawienia lub zrekompensowania wyrządzonych szkód,
 4. spisanie kontraktu, którego warunki określają i akceptują: uczeń, jego rodzice/prawni opiekunowie, wychowawca klasy i psycholog/pedagog szkolny.

 

W przypadku braku realizacji podjętych podczas tych spotkań ustaleń lub braku pozytywnych efektów podjętych działań Fundacja Edukacji i Kultury Tikkun Olam ma prawo, na wniosek Dyrektora Szkoły, wypowiedzieć Umowę o kształcenie ucznia w Szkole Podstawowej Tikkun Olam lub Gimnazjum Tikkun Olam.

W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu przez rodziców może zostać z nimi rozwiązana Umowa o kształcenie dziecka.

 

Wszyscy powinni uczciwie i rzetelnie wykonywać podjęte

wobec Szkół zobowiązania.